Práva cestujúcich v leteckej doprave

Letecká spoločnosť neodpovedá na moje e-maily. Ako mi môže pomôcť s riešením tohto problému?

Sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net vám môže pomôcť v prípade sporu s leteckou spoločnosťou z niektorého členského štátu EÚ, z Islandu, Nórska alebo Veľkej Británie. Šanca, že nám odpovedia je vyššia. V prípade, že neuspejeme vieme vám odporučiť ako postupovať ďalej.

Na koho sa môžem obrátiť, ak mám podozrenie, že dopravca svoju povinnosť nesplnil? Kam môžem zaslať sťažnosť?

Nárok na vrátenie ceny letenky či kompenzáciu zašlite priamo leteckej spoločnosti.  V prípade, že vaša letecká spoločnosť nereaguje alebo obsah jej odpovede nie je podľa vás uspokojujúci, môžete podať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu dozornému orgánu v členskom štáte EÚ, kde došlo k danej udalosti. Podľa nariadenia 261/2004 má totiž každý členský štát povinnosť určiť orgán zodpovedný za presadzovanie práv cestujúcich v leteckej doprave. Zoznam orgánov v jednotlivých členských krajinách EÚ nájdete na

Právomoci týchto dozorných orgánov sa rôznia, nie v každom členskom štáte môžu rozhodovať spory medzi leteckou spoločnosťou a cestujúcimi.  Vo väčšine prípadoch sú oprávnené uložiť sankciu v prípade porušenia povinnosti.

Je dopravca povinný ma informovať o rozsahu mojich práv?

Dopravca je povinný vás písomne informovať o vašich právach v prípade zrušenia letu, očakávaného meškania dlhšieho ako 2 hodiny alebo ak vám odoprie nástup do lietadla.

Kedy sa na mňa uplatňuje európska ochrana cestujúcich?

Nariadenie EÚ 261/2004, ktoré stanovuje práva cestujúcich v leteckej doprave sa na vás vzťahuje pokiaľ odlietate z letiska na území členského štátu EÚ, Islandu, Nórska, Veľkej Británie a Švajčiarska. Pokiaľ odlietate z územia iného štátu, avšak ide o európsku leteckú spoločnosť, taktiež sa na vás vzťahujú práva vyplývajúce z uvedeného nariadenia. Za európsku leteckú spoločnosť považujte spoločnosť, ktorá má vydanú dopravnú licenciu niektorým členským štátom EÚ.