Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Povaha osobných údajov, ktoré o vás ukladáme, závisí od toho, ako používate našu webovú lokalitu a ako s nami komunikujete. Napríklad, ak využijete náš kontaktný formulár, vykonáme kroky, ktoré zabezpečia, aby informácie o vás boli spracovávané bezpečne. Používanie a spracovávanie vašich údajov môžete kedykoľvek zrušiť, a to telefonicky (02/48 54 2019), faxom (02/48 54 1627), e-mailom (ECCNET-SK@ec.europa.eu) alebo poštou.  

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spracovaných v systéme ECC IT Tool

Sieť Európskych spotrebiteľských centier (ECC-Net)

Systém IT Tool Cieľom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je objasnenie spôsobu, ktorým európske spotrebiteľské centrá ako členovia siete európskych spotrebiteľských centier (ECC-Net) spracúvajú osobné údaje spotrebiteľov, ktorí sa na sieť ECC-Net obrátili so žiadosťou o poradenstvo alebo pomoc pri riešení cezhraničných spotrebiteľských sporov s obchodníkmi, ktorí majú sídlo v inom štáte EÚ, na Islande, v Nórsku a vo Veľkej Británii.

I. Cieľ a aktéri

Cieľom siete ECC-Net je podporovať sebadôveru občanov pri nakupovaní tovarov a služieb na jednotnom európskom trhu, poskytovať informácie o  spotrebiteľských právach a podporovať spotrebiteľov pri riešení cezhraničných sporov s obchodníkmi, ktorí majú sídlo v inej krajine.

Európske spotrebiteľské centrá poskytujú spotrebiteľom široké spektrum služieb od poradenstva, cez poskytovanie pomoci a informovanie o alternatívnych spôsoboch riešenia sporov. Aby sieť ECC-Net mohla poskytovať vyššie uvedené služby, využíva informačný systém IT Tool, ktorý umožňuje zber a spracovanie údajov. Informačný systém IT Tool je prevádzkovaný Európskou komisiou a s súvislosti s jeho používaním sú zhromažďované a spracovávané osobné údaje spotrebiteľov.

Európske spotrebiteľské centrá zhromažďujú osobné údaje na základe akcie 9 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 20/2004/es z 8. decembra 2003, ktorým sa stanovuje všeobecný systém financovania opatrení spoločenstva na podporu spotrebiteľskej politiky na roky 2004 až 2007. Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov v systéme IT Tool sa spravuje ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.

II. Zhromažďovanie osobných údajov, účelom a  technické prostriedky

A. Identifikačné údaje zhromažďované v informačnom systéme IT Tool

Sieť ECC-Net zhromažďuje osobné údaje umožňujúce identifikovať spotrebiteľa, ktorý požaduje poradenstvo alebo pomoc pri riešení cezhraničného sporu s obchodníkom, ktorý má sídlo v inom štáte EU, na Islande, v Nórsku alebo vo  Veľkej Británii. Európske spotrebiteľské centrum, s ktorým je spotrebiteľ v kontakte, zhromažďuje najmä nasledujúce osobné údaje:

  • meno a priezvisko;
  • adresa;
  • kontaktné údaje (telefónne číslo, fax, e-mail);
  • pohlavie;

V prípade, že je to potrebné, zhromažďujeme aj podporné podklady nevyhnutné k riešeniu prípadu.

B. Technické údaje

Európske spotrebiteľské centrum  vkladá osobné údaje do informačného systému IT tool v zastúpení Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť a spotrebiteľov Európskej komisie. Informačný systém je prevádzkovaný na serveroch Generálneho riaditeľstva pre informatiku Európskej komisie. Osobné údaje nie sú v informačnom systéme IT Tool zaznamenávané v podobe „cookies“ alebo „logov“.

III.  Kto má prístup k údajom a komu sú údaje poskytované?

Aby sieť ECC-Net mohla efektívne poskytovať svoje služby, je potrebné údaje súvisiace s prípadom sprístupniť európskym spotrebiteľským centrám. Pri riešení cezhraničného spotrebiteľského sporu je prístup k osobným údajom udelený dvom európskym spotrebiteľským centrám, ktoré spolupracujú pri riešením cezhraničného spotrebiteľského sporu:

  • Európskemu spotrebiteľskému centru v krajine spotrebiteľa
  • Európskemu spotrebiteľskému centru v krajine obchodníka

Pri poskytovaní poradenstva má prístup k osobným údajom európske spotrebiteľské centrum, ktoré odpovedá na žiadosť o poskytnutie poradenstva. Údaje súvisiace s riešením prípadov (vrátane osobných údajov) sú sprístupnené prevádzkovateľovi údajov Generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť a spotrebiteľov Európskej komisie a spotrebiteľov Európskej komisie – prevádzkovateľ a pracovníkom Európskej komisie, ktorí plnia úlohy podľa pokynov prevádzkovateľa. Plnenie úloh prebieha najmä za účelmi kontroly kvality služieb, ktoré sú poskytované sieťou ECC-Net a správy databázy, kde vykonávajú úlohy zahŕňajúce zablokovanie/ vymazanie osobných údajov, na základe oprávnených žiadostí spotrebiteľov. Všetky zhromaždené údaje je možné spracovávať iba v rozsahu potrebnom na vykonávanie uvedených úloh.

Európske spotrebiteľské centrum, na ktoré sa spotrebiteľ obráti, vkladá osobné údaje spotrebiteľa do informačného systému IT Tool. Osobné údaje sú následne sprístupnené európskemu spotrebiteľskému centru v krajine obchodníka. Pracovníci európskeho spotrebiteľského centra v krajine obchodníka následne spracúvajú osobné údaje za účelom riešenia cezhraničného spotrebiteľského sporu. V prípade, že je potrebné kontaktovanie obchodníka, osobné údaje sú sprístupnené aj obchodníkovi. V prípade, že sa spotrebiteľ obráti na sieť ECC-Net so žiadosťou o poradenstvo, európske spotrebiteľské centrum, ktoré spotrebiteľ kontaktoval, uloží za účelom spracovania žiadosti o poradenstvo osobné údaje spotrebiteľa v informačnom systéme IT Tool. V takomto prípade nie sú osobné údaje sprístupnené tretím stranám.

IV. Bezpečnosť osobných údajov

Osobné údaje sú uložené v zabezpečenom systéme, na ktorý sa vzťahujú bezpečnostné postupy Európskej komisie zavedené  Generálnym riaditeľstvom pre ľudské zdroje a bezpečnosť Európskej komisie.

V. Právo na overenie, zmenu alebo vymazanie osobných údajov?

Používanie a spracovávanie vašich údajov môžete kedykoľvek zrušiť. V takom prípade vaše údaje vymažeme, pokiaľ neexistujú zákonné predpisy o archivácii, ktoré nám zabraňujú údaje vymazať. Vtedy údaje namiesto odstránenia uzamkneme. Žiadosť  je potrebné zaslať európskemu spotrebiteľskému centru, s ktorým ste v kontakte alebo Európskej komisii, a to použitím nasledovných kontaktných údajov: Európske spotrebiteľské centrum v SR: ECCNET-SK@ec.europa.eu tel. : +421 2 4854 2019 fax. : +421 2 4854 1627 Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov Európskej komisie: JUST-E5@ec.europa.eu

VI. Doba uchovávania osobných údajov

Uložené osobné údaje sa najneskôr do jedného roka vymažú automaticky. Informácie o prípade môžu byť pre štatistické účely uchovávané v anonymizovanej podobe.

VII. Informácie

Ak máte akékoľvek otázky alebo sťažnosti týkajúce sa použitia vašich osobných údajov, mali by ste v prvom rade kontaktovať európske spotrebiteľské centrum, s ktorým ste boli v kontakte. V prípade, že  máte ďalšie sťažnosti, mali by ste sa obrátiť na Európsku komisiu. Príslušné adresy sú uvedené v bode V.

VIII. Podanie sťažnosti

Sťažnosti súvisiace so spracovaním osobných údajov môžu byť adresované Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov (www.edps.europa.eu).