O nás

O sieti ESC

Bezplatná pomoc pre spotrebiteľov, ktorí majú problémy s cezhraničnými nákupmi v EÚ, na Islande, v Nórsku alebo vo Veľkej Británii. Sieť európskych spotrebiteľských centier (sieť ESC) pozostáva z 30 centier vo všetkých 27 členských štátoch EÚ, na Islande v Nórsku a vo Veľkej Británii. Centrá ponúkajú bezplatné informácie , poradenstvo a pomoc spotrebiteľom, ktorí majú v rámci siete problémy s cezhraničnými transakciami v inej krajine. Sieť pomáha občanom zaistiť, aby sa ich práva spotrebiteľa rešpektovali a aby využívali výhody vnútorného trhu.

Podrobné informácie o našich službách sú dostupné v Etickom kódexe siete ECC-Net, určujúcom štandard služieb, ktoré môžu spotrebitelia očakávať od kontaktu so sieťou ECC-Net.

Naša misia

Zvýšenie dôvery v cezhraničný obchod v rámci EÚ Poslaním európskych spotrebiteľských centier (sieť ESC) je poskytovať bezplatnú pomoc a poradenstvo spotrebiteľom z celej EÚ, Nórska, Islandu a Veľkej Británie, ktorí majú problémy s cezhraničnými nákupmi. V podstate prispievame k tomu, aby zákazníci lepšie chápali a uplatňovali svoje práva ako európski občania, a aby čo najviac vyťažili z európskeho vnútorného trhu. Našim poslaním je zaistiť, aby sa právne predpisy upravujúce cezhraničné nákupy správne chápali a rešpektovali. Ide vlastne o obojsmerný proces, pretože sa tiež usilujeme o zvýšenie povedomia o právach spotrebiteľa aj medzi obchodníkmi. Z praktického hľadiska im pomáhame zaistiť, aby ich výrobky, služby a praktiky spĺňali všetky zákonné požiadavky, keď obchodujú so zahraničnými spotrebiteľmi. V prípade sporov medzi spotrebiteľmi a obchodníkmi sa sieť ESC usiluje o nájdenie kompromisov a nadviazanie vzťahov založených na dôvere, rovnakom zaobchádzaní, transparentnosti a dôvernosti. Ako sieť 30 národných centier sa sieť ESC snaží zaistiť efektívnu komunikáciu a pracovné vzťahy medzi centrami. Každé centrum sa usiluje o neustále zlepšovanie kvality služieb a zvýšenie ako individuálnej, tak aj kolektívnej viditeľnosti – byť zjednotenou, spolupracujúcou sieťou. Sieť ESC má aj ďalšiu úlohu, a tou je podpora zdokonaľovania politík a právnych predpisov. Za týmto účelom centrá spolupracujú s orgánmi na úrovni EÚ a na národnej úrovni tým, že identifikujú kritické problémy práv spotrebiteľa a predvídajú nevyhnutný vývoj v legislatívnych procesoch. Sieť ESC týmto spôsobom prispieva k posilneniu národných a európskych právnych rámcov, a k vykonávaniu spotrebiteľského práva.

Čo môže sieť ESC urobiť pre vás

Pomoc a poradenstvo pre cezhraničné problémy v EÚ, na Islande, v Nórsku a vo Veľkej Británii. Sme poverení poskytovať bezplatné informácie, poradenstvo a pomoc o cezhraničnom nakupovaní v EÚ, na Islande, v Nórsku a vo Veľkej Británii. Čo môžeme?

 • Poradiť vám ohľadne práv spotrebiteľa pre oblasť nakupovania a cestovania podľa vnútroštátneho práva a práva EÚ;
 • Poskytnúť vám praktické tipy ako sa vyhnúť problémom, ktoré vám môžu ušetriť peniaze;
 • Pomôcť pri riešení cezhraničných reklamácií a sporov s obchodníkmi z iných členských štátov EÚ, Islandu, Nórska alebo Veľkej Británie.
 • Spojiť sa s obchodníkom, aby sme sa pokúsili problém vyriešiť;
 • Poradiť vám ohľadne ďalších krokov, pokiaľ zmierlivé riešenie nie je možné, ako napr. alternatívne riešenie sporov, európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu alebo iné právne konanie;
 • Pomôcť vám s nájdením organizácie, ktorá môže prevziať váš prípad na ďalšie riešenie/konanie.

Čo nemôžeme?

 • Nemáme donucovaciu právomoc. Nemôžeme prinútiť obchodníkov, aby konali.
 • Spoliehame sa na presvedčovanie, ktoré je úspešné minimálne v polovici prípadov;
 • Vystupovať ako váš právny zástupca v súdnom konaní;
 • Spracovať vašu sťažnosť, ak je jedna zo zúčastnených strán mimo EÚ, Nórska, Islandu a Veľkej Británie.

Najčastejšie problémy, ktorými sa ESC zaoberá:

 • Nakupovanie online, ktoré zahŕňa lehoty na zváženie, dodacie lehoty, poskytovanie informácií a 2-ročnú zákonnú záruku;
 • Nakupovanie tovarov a služieb vrátane 2-ročnej záruky, právo na opravu, výmenu a vrátenie peňazí, a zásada nediskriminácie;
 • Práva cestujúcich lietadlom týkajúce sa zrušenia, meškania a súvisiacej pomoci, odmietnutia prepravy, a straty alebo poškodenia batožiny;
 • Ochrana dovolenkárov, právo na informácie, na prenesenie balíka na niekoho iného, na zaručenú cenu a na výber alternatívneho balíka alebo vrátenie peňazí, ak sa obsah zmení;
 • Problémy s požičaním vozidla, ako napr. nejasné informácie o cenách a nákladoch za voliteľné doplnky a neprijateľné zmluvné podmienky;

Timesharing – časovo vymedzené užívanie ubytovacích zariadení/prázdninové kluby.

Naša história

Sieť ESC sa zrodila zlúčením sietí Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov (sieť EEJ) a Európske spotrebiteľské informačné centrá (Euroguichet). Ide o príklad spolupráce medzi národnou úrovňou a úrovňou EÚ, pretože zriaďovateľmi jednotlivých európskych spotrebiteľských centier sú verejné subjekty alebo neziskové organizácie v členských štátoch EÚ, na Islande, v Nórsku a vo Veľkej Británii a spolufinancuje ich Európska únia. Čo do veľkosti, sieť ESC v priebehu prvého desaťročia existencie narástla. Od roku 2005 sa súčasne s tempom rozširovania EÚ vytvorili tri nové európske spotrebiteľské centrá  v Bulharsku, Rumunsku a v Chorvátsku. Už od začiatku však bolo poslanie ESC zrejmé: zvýšiť dôveru spotrebiteľov v cezhraničné nakupovanie a pomôcť spotrebiteľom naplno využívať výhody jednotného trhu. To znamenalo presekať sa zložitosťou práv spotrebiteľa EÚ pri cezhraničných transakciách a predvídať vznikajúce trendy. Od roku 2005 sa realita európskych spotrebiteľov dramaticky zmenila, rovnako ako aj ich očakávania. Ročný počet žiadostí o informácie a pomoc, ktoré sieť ECS spracovala, narástol zo 43 000 v roku 2005 na viac ako dvojnásobok. Hlavným faktorom pre toto zvýšenie je elektronický obchod, pretože dnes predstavuje viac ako 60 % všetkých sťažností – a očakáva sa, že bude ďalej rásť.

Naše hodnoty

Profesionálne pracovať s cieľom dosiahnuť zmierlivé riešenia a zároveň pre spotrebiteľov a obchodníkov zaistiť transparentnosť, nestrannosť a dôveryhodnosť   Zameraní na zákazníka Robíme všetko čo je v našich silách, aby spotrebitelia dostávali dostatok informácií, poradenstva či pomoci. Sú stredobodom našich aktivít, pretože sa proaktívne snažíme predvídať ich potreby a poskytovať čo najpresnejšie a najkvalitnejšie informácie či služby.   Profesionálni Poskytujeme jasné a presné informácie. Zaviazali sme sa na žiadosti odpovedať rýchlo a ak nevieme pomôcť, spotrebiteľov správne nasmerovať. Tak jednotlivé centrá ako aj celá sieť sa neúnavne snažíme hľadať spôsoby, ako zlepšiť kvalitu našich služieb.   Transparentní Spotrebiteľom alebo obchodníkom vždy vysvetľujeme, čo sa dá urobiť a čo nie. Pri analyzovaní prípadov a poskytovaní informácií sme úplne transparentní ohľadne našich procesov. Vo všetkých prípadoch poskytujeme kompletné právne odôvodnenie.   Sme nestranní Nie sme na nikoho strane. Ide nám o spravodlivosť a dôveryhodnosť. Pri riešení prípadov sa snažíme zistiť pravdu založenú na podkladoch a právnych predpisoch, pričom sa snažíme nájsť kompromis, ktorý bude spravodlivý a prijateľný pre obe strany.   Dôveryhodní Zachovávame a chránime dôvernosť všetkých údajov a komunikácie.

Ďalšie celoeurópske siete

Zistite viac o tom, čo EÚ a európske organizácie robia v oblasti práv spotrebiteľov

 • Vaša Európa Informácie o živote, práci, sťahovaní a nakupovaní v EÚ
 • SOLVIT Pomoc, keď národné orgány porušia vaše práva v dôsledku neaplikovania práva EÚ
 • FIN-NET Riešenie sporov s poskytovateľmi finančných služieb