Práva cestujúcich v leteckej doprave

Aké sú moje práva pri meškaní letu?

Ak je doba vášho očakávaného meškania dlhšia ako 2 hodiny, resp. 4 hodiny pri letoch dlhších ako 3 500 km, letecká spoločnosť vás o tom musí písomne informovať. Pri meškaní dlhšom ako dve hodiny máte nárok na primeranú starostlivosť vo forme občerstvenia v rozsahu primeranom čakacej dobe. Ak sa let uskutoční až na nasledujúci deň, letecká spoločnosť vám má zabezpečiť aj ubytovanie a dopravu na miesto a tiež z miesta ubytovania. Ďalej by vám letecká spoločnosť mala zadarmo poskytnúť dva telefonické hovory, prípadne zaslanie aspoň dvoch e-mailov. V prípade meškanie letu, ktoré je dlhšie ako 3 hodiny vám vzniká aj právo na náhradu, a to vo výške 250 až 600 EUR. Ak váš let mešká viac ako 5 hodín, máte nárok na vrátenie ceny letenky alebo na spiatočný let.

Môže sa dopravca zbaviť povinnosti na úhradu peňažného odškodnenia (náhradu)?

Nárok na finančnú kompenzáciu nevznikne, ak spoločnosť o zrušení letu informovala cestujúceho 2 týždne pred plánovaným časom odletu. Ďalšou zo situácií sú mimoriadne okolnosti, ktorým sa nedalo zabrániť. Ide napríklad o veľmi nepriaznivé počasie, štraj, živelnú pohromu či teroristický útok. Technickú poruchu na lietadle z takýchto okolností Súdny dvor EÚ vylúčil, keďže pri svojej činnosti leteckých dopravcov musia letecké spoločnosti počítať s výskytom porúch.

V akej výške môžem žiadať peňažné odškodnenie (náhradu)?

V prípade odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo meškania do cieľového miesta, ktoré je dlhšie ako 3 hodiny môžete od leteckej spoločnosti žiadať náhradu vo výške 250 až 600 EUR v závislosti od letovej vzdialenosti.

Lety v rámci EÚ:

  • 1 500 km alebo menej – 250 EUR
  • viac ako 1 500 km – 400 EUR

Lety medzi letiskom v EÚ a letiskom mimo EÚ:

  • 1 500 km alebo menej – 250 EUR
  • 1 500 km až 3 500 km – 400 EUR
  • viac ako 3 500 km – 600 EUR

Za akých podmienok mi vzniká nárok na peňažné odškodnenie (náhradu)?

Nárok na finančnú kompenzáciu máte v prípade odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo meškania do cieľového miesta, ktoré je dlhšie ako 3 hodiny.  Nariadenie upravuje aj výšku finančných náhrad a to vo výške 250 až 600 EUR.

Môj let bol zrušený, má sa o mňa dopravca postarať?

Letecká spoločnosť je povinná vám poskytnúť občerstvenie v rozsahu primeranom čakacej dobe. Pokiaľ máte poskytnutú náhradnú dopravu až na nasledujúci deň, letecká spoločnosť vám má zabezpečiť aj ubytovanie a dopravu na miesto a tiež z miesta ubytovania. Ďalej by vám letecká spoločnosť mala zadarmo poskytnúť dva telefonické hovory, prípadne zaslanie dvoch správ faxom či elektronickou poštou.

Mám potvrdenú rezerváciu, no môj spiatočný let bol zrušený. Aké mám práva?

Podľa nariadenia 261/2004 má cestujúci v prípade zrušenia letu nárok na presmerovanie do konečnej destinácie za porovnateľných prepravných podmienok, alebo na vrátenie ceny letenky, poprípade na bezplatný spiatočný let do pôvodného miesta odletu. Nariadenie upravuje aj výšku finančných náhrad, a to vo výške 250 až 600 EUR .