Práva cestujúcich

Alternatívne riešenie sporov

Ak máte spor s predávajúcim a chcete sa vyhnúť súdnemu konaniu, vhodným riešením by pre vás mohlo byť alternatívne riešenie sporov (ARS). V porovnaní s konaním na súde je ARS  zvyčajne rýchlejšie, jednoduchšie a lacnejšie. Do riešenia sporu je zapojená nezávislá tretia strana (subjekt ARS), aby medzi vami a predávajúcim pôsobila ako sprostredkovateľ. Zoznam subjektov ARS nájdete na webovej stránke ministerstva hospodárstva.

Výhody ARS:

  • Subjekt ARS by mal ukončiť riešenie sporu do 90 dní (pri zložitých prípadoch je možné predĺženie lehoty).
  • Predávajúci je podľa zákona povinný poskytnúť súčinnosť subjektu ARS, a to pod hrozbou pokuty
  • Identifikačné údaje predávajúcich, ktorí nebudú spolupracovať so subjektom ARS môžu byť po dobu 90 dní zverejnené, na webovej stránke subjektu ARS.
  • Podanie návrhu na ARS nevylučuje možnosť obrátiť sa na súd

Mám právo na náhradu ak vlak mešká alebo bol zrušený?

Áno, môžete mať nárok na náhradu vo výške:

  • 25 % z ceny lístka, ak meškanie trvalo 1 až 2 hodiny;
  • 50 % z ceny lístka, ak meškanie trvalo viac ako 2 hodiny.

Na stanici som zistil, že (medzinárodný) vlak má meškanie 2,5 hodiny. Aké sú moje práva?

Ak vám železničná spoločnosť oznámi, že do cieľovej stanice dorazíte s 2,5 hodinovým meškaním, máte nárok na okamžité vrátenie ceny lístka resp. spiatočnú prepravu do východiskovej stanice. Ďalej máte nárok na jedlo a občerstvenie (primerané k dĺžke čakania) resp. na ubytovanie – ak môžete v ceste pokračovať až na nasledujúci deň.

Môj vlak mešká 50 minút. Aké mám práva?

Počas čakania máte nárok na primerané informácie o situácii. Nárok na kompenzáciu vám vzniká až pri viac ako hodinovom meškaní.

Železničná spoločnosť porušila moje práva, ako postupovať pri reklamácii?

Ak sa domnievate, že vaše práva neboli rešpektované, môžete podať sťažnosť železničnej spoločnosti, ktorá vám musí odpovedať do 1 mesiaca. Ak nesúhlasíte so spôsobom vybavenia vašej sťažnosti, môžete kontaktovať príslušný vnútroštátny dozorný orgán vo vašej krajine.

Existuje lehota, v ktorej si musím uplatniť nárok na náhradu škody pri meškajúcej, stratenej alebo zničenej batožine?

Ak sa vaša batožina nenájde do 21 dní, považuje sa za stratenú a vám vzniká právo na finančnú kompenzáciu. Potom je potrebné do 7 dní uplatniť si reklamáciu. V prípade poškodenia batožiny musíte podať písomnú reklamáciu ihneď po zistení škody a najneskôr do 7 dní. Zároveň v oboch prípadoch vyčíslite škodu, ktorá stratou či poškodením batožiny vznikla a to najlepšie priložením kópií dokladov o kúpe stratených vecí, čestným vyhlásením, či svedeckou výpoveďou.

1 2 3 5