Práva cestujúcich

Je dopravca povinný ma informovať o rozsahu mojich práv?

Dopravca je povinný vás písomne informovať o vašich právach v prípade zrušenia letu, očakávaného meškania dlhšieho ako 2 hodiny alebo ak vám odoprie nástup do lietadla.

Kedy sa na mňa uplatňuje európska ochrana cestujúcich?

Nariadenie EÚ 261/2004, ktoré stanovuje práva cestujúcich v leteckej doprave sa na vás vzťahuje pokiaľ odlietate z letiska na území členského štátu EÚ, Islandu, Nórska, Veľkej Británie a Švajčiarska. Pokiaľ odlietate z územia iného štátu, avšak ide o európsku leteckú spoločnosť, taktiež sa na vás vzťahujú práva vyplývajúce z uvedeného nariadenia. Za európsku leteckú spoločnosť považujte spoločnosť, ktorá má vydanú dopravnú licenciu niektorým členským štátom EÚ.