Práva cestujúcich

Na koho sa môžem obrátiť, ak mám podozrenie, že dopravca svoju povinnosť nesplnil? Kam môžem zaslať sťažnosť?

Nárok na vrátenie ceny letenky či kompenzáciu zašlite priamo leteckej spoločnosti.  V prípade, že vaša letecká spoločnosť nereaguje alebo obsah jej odpovede nie je podľa vás uspokojujúci, môžete podať sťažnosť príslušnému vnútroštátnemu dozornému orgánu v členskom štáte EÚ, kde došlo k danej udalosti. Podľa nariadenia 261/2004 má totiž každý členský štát povinnosť určiť orgán zodpovedný za presadzovanie práv cestujúcich v leteckej doprave. Zoznam orgánov v jednotlivých členských krajinách EÚ nájdete na

Právomoci týchto dozorných orgánov sa rôznia, nie v každom členskom štáte môžu rozhodovať spory medzi leteckou spoločnosťou a cestujúcimi.  Vo väčšine prípadoch sú oprávnené uložiť sankciu v prípade porušenia povinnosti.

Je dopravca povinný ma informovať o rozsahu mojich práv?

Dopravca je povinný vás písomne informovať o vašich právach v prípade zrušenia letu, očakávaného meškania dlhšieho ako 2 hodiny alebo ak vám odoprie nástup do lietadla.

Kedy sa na mňa uplatňuje európska ochrana cestujúcich?

Nariadenie EÚ 261/2004, ktoré stanovuje práva cestujúcich v leteckej doprave sa na vás vzťahuje pokiaľ odlietate z letiska na území členského štátu EÚ, Islandu, Nórska, Veľkej Británie a Švajčiarska. Pokiaľ odlietate z územia iného štátu, avšak ide o európsku leteckú spoločnosť, taktiež sa na vás vzťahujú práva vyplývajúce z uvedeného nariadenia. Za európsku leteckú spoločnosť považujte spoločnosť, ktorá má vydanú dopravnú licenciu niektorým členským štátom EÚ.