Ďalšie oblasti

Ako si môžem dohodnúť termín vzdelávacieho semináru?

Napíšte nám správu na facebooku alebo na ECCNET-SK@ec.europa.eu.

Aké sú témy vzdelávacích seminárov?

Program vzdelávacích seminárov pozostáva z viacerých tematických okruhov, ktoré sú prednášanou problematikou prispôsobené zúčastnenej skupine.  Účastníci vzdelávacieho seminára sú oboznámení s definíciou spotrebiteľa a predávajúceho a so vznikom spotrebiteľskej zmluvy.  Ďalej sú na vzdelávacom seminári prezentované nekalé obchodné praktiky, ktoré sú priblížené na praktických príkladoch z praxe. Účastníci spotrebiteľsko-vzdelávacích seminárov sú tiež oboznámení s povinnosťami predávajúcich pri predaji prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie a mimo prevádzkových priestorov podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o predaji na diaľku a mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov a tiež s povinnosťami predávajúcich v rámci reklamačného konania podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V závere seminára sú účastníkom predstavené možnosti riešenia problémov, ktoré môžu vzniknúť pri nerešpektovaní povinností zo strany predávajúcich.

Koľko nás vzdelávací seminár bude stáť?

Vzdelávacie semináre sú úplne zadarmo.

Kde je možné uskutočniť vzdelávací seminár?

Prídeme priamo k vám. Radi zavítame na vašu strednú školu, do vášho denného centra či priamo do firmy.

Pre koho sú určené vzdelávacie semináre?

Vzdelávacie semináre organizujeme pre študentov stredných škôl, seniorov a pre zamestnancov spoločností, ktorí by mali ovládať právne normy na ochranu spotrebiteľa z hľadiska ich pracovného zaradenia. Témy seminárov, ako aj príklady z praxe, sú prispôsobené zúčastnenej skupine.

Európske spotrebiteľské centrum v SR je národné kontaktné miesto pre Platformu riešenia sporov online. Čo to znamená?

Európske spotrebiteľské centrum v SR bolo určené ako národné kontaktné miesto pre  Platformu riešenia sporov online. Našou úlohou je:

  • vysvetliť, ako funguje webové Platforma riešenia sporov online,
  • objasniť, čo je úlohou subjektov riešenia sporov,
  • pomôcť s komunikáciou s obchodníkom/subjektom riešenia sporov,
  • pomôcť vám s podaním sťažnosti,
  • poskytnúť základné informácie o vašich právach,
  • navrhnúť iné spôsoby riešenia vášho sporu, ak tento postup nefunguje.

Môžete na nás obrátiť v akejkoľvek fáze postupu. Odošlite správu prostredníctvom Platformy riešenia sporov online alebo nás kontaktujte e-mailom či telefonicky.