Ďalšie oblasti

Môžem v lehote 14 dní bezplatne odstúpiť od zmluvy o obstaraní zájazdu uzavretej online?

Právo na bezplatné odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní  sa na zmluvy o obstaraní zájazdu nevzťahuje. V prípade, že ste si vytvorili on-line rezerváciu a chcete ju zrušiť, počítajte s tým, že budete musieť uhradiť storno poplatok podľa obchodných podmienok cestovnej kancelárie.

Tesne pred odchodom na dovolenku ma cestovná kancelária informovala, že došlo k zmene hotela. Ponúkaný hotel kvalitou nezodpovedá objednávke. Môžem túto ponuku odmietnuť?

Ak ide o zmenu podstatnej podmienky zmluvy, máte právo rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasíte alebo či od zmluvy odstúpite bez zaplatenia zmluvných pokút. Rozhodnutie objednávateľa je potrebné písomne oznámiť cestovnej kancelárii v nimi určenej lehote.

Mám právo požadovať zľavu za vadne poskytnuté služby na zájazde?

V prípade, že dôjde k chybne poskytnutej službe, máte právo na reklamáciu zájazdu. Ak nedôjde k odstráneniu vady priamo na mieste a neodstúpite od cestovnej zmluvy, máte právo domáhať sa poskytnutia primeranej zľavy. Pre výpočet orientačnej výšky zľavy môžete použiť tzv. frankfurtskú tabuľku http://www.rechtspraxis.de/frankfurt.http.

Čo je to frankfurtská tabuľka?

Takzvaná frankfurtská tabuľka je rozhodnutím nemeckého súdu, ktorý vyčíslil percentuálnu hodnotu jednotlivých položiek zájazdu. Nie je nám známe iné obdobné rozhodnutie slovenského súdu.  Frankfurtská tabuľka má  skôr informačnú povahu a pre slovenské súdy nie je v žiadnej časti záväzné.