Záruka a reklamácia tovaru

Aká je záruka na vymenenú vec / súčiastku?

Na vymenenú vec resp. súčiastku  začína plynúť nová, minimálne  24-mesačná záruka.

Na čo mám pri reklamácii nárok?

V prvom rade máte právo na opravu veci, výmenu veci resp. zľavu z ceny alebo vrátenie peňazí. Môžete sa rozhodnúť, ktoré z týchto práv chcete uplatniť s ohľadom na charakter vady a podľa toho predávajúci  určí, ako vybaví reklamáciu. Pri odstrániteľnej vade v zásade máte právo na opravu resp. výmenu, ak s výmenou súhlasí aj predávajúci. V prípade, že je vada neodstrániteľná, a bráni riadnemu užívaniu veci, máte právo na výmenu veci alebo žiadať vrátenie peňazí, pričom je na Vás, ako sa rozhodnete.

Kto uhrádza náklady na dopravu do zahraničia pri reklamovaní tovaru kúpeného cez internet?

Náklady na dopravu tovaru platí obchodník, a to v prípade, že je reklamácia oprávnená. Obchodník je takisto povinný nahradiť najnižšie nutne vynaložené náklady.

Je potrebné reklamovaný tovar priviezť zahraničnému predajcovi osobne, alebo postačuje poslať poštou?

Na reklamáciu do iného štátu EÚ, Nórska, Islandu alebo Veľkej Británie stačí tovar poslať, a to najlepšie doporučene (podací lístok je vhodné uschovať).

Majú spotrebitelia rovnaké práva vo všetkých štátoch EÚ?

Právo Európskej únie zabezpečuje minimálnu spoločnú úroveň ochrany spotrebiteľa vo všetkých členských štátoch EÚ. V niektorých aspektoch ochrany spotrebiteľa môžu členské štáty EÚ ustanoviť vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako stanovuje právo EÚ. Pri nakupovaní v rámci EÚ máte zaručené, že kúpený výrobok musí zodpovedať kúpnej zmluve, tzn. aby bol bez vád počas 24 mesačnej záručnej doby a mal vlastnosti ako sa pri výrobkoch daného druhu predpokladá, a taktiež aby bol vhodný na účel na aký sa obvykle používa. Pri nakupovaní cez internet je v rámci celej EÚ 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy.

Kúpil som si fotoaparát na dovolenke v Španielsku. Po roku prestal fungovať. Predajca mi oznámil, že ním poskytnutá záruka už vypršala. Aká dlhá je záručná doba v EÚ?

Záručná doba v rámci celej EÚ je 24 mesiacov.