Vybavenie reklamácie do 12 mesiacov od kúpy

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu do 12 mesiacov od kúpy, predávajúci ju môže zamietnuť iba na základe odborného posúdenia, ktoré si na vlastné náklady nechá vyhotoviť znalcom, autorizovanou, notifikovanou a akreditovanou osobou alebo osobou oprávnenou výrobcom na vykonávanie záručných opráv, tzv. určenou osobou.

TIP: Predávajúci je povinný poskytnúť vám kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.