Vybavenie reklamácie po 12 mesiacoch od kúpy

Po 12 mesiacoch od zakúpenia výrobku môže predávajúci zamietnuť reklamáciu aj bez poskytnutia odborného posúdenia. V takom prípade si môžete nechať vyhotoviť odborné posúdenie výrobku na vlastné náklady. Ak sa odborným posúdením preukáže, že reklamácia bola zamietnutá neoprávnene, všetky účelne vynaložené náklady na odborné posúdenie vám nahradí predávajúci a znova uplatnenú reklamáciu už nemôže zamietnuť.

TIP: Výrobok si môžete nechať odborne posúdiť u znalca, alebo u autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby alebo u osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (tzv. určená osoba). Ak zašlete výrobok na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša vždy predávajúci, a to bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia.