Náklady spojené s predĺženou zárukou

Náklady spojené s predĺženou zárukou sa rôznia v závislosti od krajiny. V niektorých členských štátoch je predĺžená záruka poskytovaná za poplatok, v iných nie. V niektorých je povinnosťou poskytnúť predĺženú záruku bez poplatkov.  V krajinách kde sa poskytuje rozšírená záruka za poplatok sa jeho výška, ako aj výhody predĺženej záruky značne líšia, najmä s ohľadom na trvanie takej záruky a znižovanie hodnoty výrobku. V on-line prieskume bola iba v 25 prípadoch  rozšírená záruka poskytovaná bez poplatkov.

Rozšírené záruky na spotrebiče do domácnosti a spotrebnú elektroniku sa stali marketingovým nástrojom. Mnohí spotrebitelia však nerozumejú rozdielu medzi zákonnou a rozšírenou zárukou poskytovanou predávajúcim alebo výrobcom nad rámec zákona a nevedia posúdiť na čo majú nárok.

Sieť európskych spotrebiteľských centier ECC-Net sa pravidelne stretáva s prípadmi zamietnutých reklamácií, v ktorých spotrebitelia uvádzajú, že došlo k porušeniu ich práv a neraz poukazujú na ustanovenia právnych predpisov. Po podrobnejšom preskúmaní podkladov sa obvykle preukáže, že predávajúci sa odvoláva na ustanovenia rozšírenej záruky a nie na zákonnú záruku. V niektorých prípadoch boli spotrebitelia dokonca informovaní, že zákonná záruka sa na zakúpený výrobok nevzťahuje a je potrebné si ju osobitne zakúpiť.

Pre spotrebiteľov je niekedy výhodnejšie uplatniť si reklamáciu v rámci záruky poskytnutej výrobcom, lebo poskytuje lepšie podmienky, ale nie vždy je tomu tak. Predávajúci vždy  zodpovedá za vady predanej veci, ak si spotrebiteľ uplatní reklamáciu v rámci zákonnej záruky. Rozšírená záruka poskytuje predávajúcemu možnosť odkázať spotrebiteľa na iný subjekt napr. na autorizovaný servis, výrobcu. Môže sa tým zbaviť povinnosti poskytnúť spotrebiteľovi pomoc s vybavením reklamácie.

Smernica o zárukách a jej transpozície do národných právnych poriadkov chránia spotrebiteľov v prípade, ak sa na zakúpenej veci vyskytnú vady. Trvanie zákonnej záruky je obmedzené a preukázanie existencie vady môže byť problematické, a preto rozšírené záruky poskytnuté výrobcom alebo predávajúcim môžu byť pre spotrebiteľov výhodnejšie.