Cezhraničné nákupy v EU

Majú spotrebitelia rovnaké práva vo všetkých štátoch EÚ?

Právo Európskej únie zabezpečuje minimálnu spoločnú úroveň ochrany spotrebiteľa vo všetkých členských štátoch EÚ. V niektorých aspektoch ochrany spotrebiteľa môžu členské štáty EÚ ustanoviť vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako stanovuje právo EÚ. Pri nakupovaní v rámci EÚ máte zaručené, že kúpený výrobok musí zodpovedať kúpnej zmluve, tzn. aby bol bez vád počas 24 mesačnej záručnej doby a mal vlastnosti ako sa pri výrobkoch daného druhu predpokladá, a taktiež aby bol vhodný na účel na aký sa obvykle používa. Pri nakupovaní cez internet je v rámci celej EÚ 14 dňová lehota na odstúpenie od zmluvy.

Kúpil som si fotoaparát na dovolenke v Španielsku. Po roku prestal fungovať. Predajca mi oznámil, že ním poskytnutá záruka už vypršala. Aká dlhá je záručná doba v EÚ?

Záručná doba v rámci celej EÚ je 24 mesiacov.

Mám na tovar, ktorý som si kúpil v inom členskom štáte EÚ ako spotrebiteľ poskytnutú záruku?

Záručná doba v rámci celej EÚ je 24 mesiacov.

Môžem vrátiť tovar aj keď nie je vadný?

Pri nákupe na základe zmluvy uzavretej na diaľku (napr. prostredníctvom internetu) a pri zmluve uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (napr. na predajnej akcii) je zákonná 14 dňová lehota na odstúpenie bez udania dôvodu. Pri nákupe z kamennej predajne je potrebné informovať sa, či obchod ponúka možnosť vrátenia či výmeny tovaru, nakoľko zákon takúto povinnosť predávajúcim neukladá.

Kto platí náklady na zaslanie tovaru pri reklamácii tovaru kúpeného cez internet?

Náklady na reklamáciu hradí obchodník iba v prípade, ak je oprávnená. Preto, ak reklamácia nebude zamietnutá, obchodník je povinný nahradiť účelne vynaložené náklady súvisiace s uplatnením reklamácie.

Aká dlhá je lehota na vybavenie reklamácie v rámci EÚ?

Lehota na vybavenie reklamácie nie je v rámci celej EÚ spoločne upravená. V niektorých členských štátoch EÚ platí 30 dňová lehota na vybavenie reklamácie odo dňa jej uplatnenia (napr. Slovensko,  Česká republika), v niektorých členských štátoch EÚ je stanovená na 4 až 6 týždňov (napr. Nemecko, Rakúsko), avšak v niektorých členských štátoch EÚ platí primeraná lehota na vybavenie reklamácie, teda nie je presne časovo ohraničená (napr. Rakúsko).