Ďalšie oblasti

Aké sú témy vzdelávacích seminárov?

Program vzdelávacích seminárov pozostáva z viacerých tematických okruhov, ktoré sú prednášanou problematikou prispôsobené zúčastnenej skupine.  Účastníci vzdelávacieho seminára sú oboznámení s definíciou spotrebiteľa a predávajúceho a so vznikom spotrebiteľskej zmluvy.  Ďalej sú na vzdelávacom seminári prezentované nekalé obchodné praktiky, ktoré sú priblížené na praktických príkladoch z praxe. Účastníci spotrebiteľsko-vzdelávacích seminárov sú tiež oboznámení s povinnosťami predávajúcich pri predaji prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie a mimo prevádzkových priestorov podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o predaji na diaľku a mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov a tiež s povinnosťami predávajúcich v rámci reklamačného konania podľa zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. V závere seminára sú účastníkom predstavené možnosti riešenia problémov, ktoré môžu vzniknúť pri nerešpektovaní povinností zo strany predávajúcich.