Reklamácie

Aká je lehota na vybavenie reklamácie?

Na Slovensku majú obchodníci povinnosť vybaviť reklamáciu najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola reklamácia uplatnená. Lehotu na vybavenie reklamácie nie je možné žiadnym spôsobom predĺžiť. Po jej márnom vám vzniká nárok na odstúpenie od zmluvy a vrátenie peňazí za reklamovaný výrobok.