Pripomíname si Svetový deň spotrebiteľských práv

Denne pomáhame spotrebiteľom získať informácie o svojich spotrebiteľských právach a riešiť situácie, keď predávajúci alebo poskytovateľ služieb od spotrebiteľov dávajú ruky preč. V uplynulom roku sme tak pomohli viac ako 1100 spotrebiteľom.  Počet ľudí, ktorí potrebujú pomoc v prípade cezhraničných nákupov stúpa a to aj preto, že čoraz viac spotrebiteľov v EÚ nakupuje cez internet. Dôvera v elektronický obchod sa dramaticky zvýšila, najmä pokiaľ ide o internetové obchody z iných krajín EÚ.

Okrem klasických problémov s tovarom objednaným on-line sa začali slovenskí spotrebitelia vo zvýšenej miere sťažovať na rôzne služby poskytované on-line. Ide najmä o marketingové praktiky, na ktoré od roku 2014 upozorňovali najmä európske spotrebiteľské centrá zo severských štátov EÚ, spočívajúce v:

  • automatickom predlžovaní členstva
  • nevyžiadanom opakujúcom sa plnení.

Tieto marketingové praktiky majú základ v tom, že v ponuke dočasne bezplatného využitia určitej služby alebo výrobku (napr. fitnescentrum ponúka 30-dňovú bezplatnú skúšobnú verziu všetkým novým členom) nie sú spotrebitelia dostatočné informovaní  o možnosti ďalších dodatočných platieb.

Namiesto zoznámenia cez internet prázdna peňaženka

V poslednom čase v ESC v SR rezonuje najmä téma internetových zoznamiek. Vo všeobecnosti sú všetky prípady rovnaké.  Spotrebitelia sa registrujú na skúšobné obdobie (48 hodín alebo 1 mesiac), no pri registrácii nie sú vopred informovaní dostatočne jasne a zrozumiteľne o tom, že skúšobné obdobie je potrebné v určitom časovom predstihu zrušiť výpoveďou, inak dôjde k automatickému predĺženiu zmluvy na časové obdobie 3 mesiace a viac. 

Táto informácia je uvedená iba vo všeobecných obchodných podmienkach, s ktorými spotrebitelia síce pred uzavretím zmluvy vyjadrili súhlas, avšak informácia o automatickom predĺžení zmluvy skrytá vo VOP nepostačuje z hľadiska právnej úpravy ochrany spotrebiteľa.

V  prípadoch z posledného obdobia ide o internetovú zoznamku prevádzkovanú spoločnosťou v Luxembursku.

 Za meškanie na dovolenku, ďalšia dovolenka

Ďalšou témou, ktorá spotrebiteľov čoraz viac zaujíma, sú práva cestujúcich v leteckej doprave a to najmä vyplácanie náhrady v prípade zrušenia alebo meškania letu, pokiaľ nebolo spôsobené mimoriadnymi okolnosťami. V tomto prípade spotrebiteľom prislúcha finančná náhrada zo strany leteckej spoločnosti vo výške 250 až 600 eur podľa dĺžky letovej vzdialenosti. V ESC v SR sa nám v minulom roku podarilo viacerým spotrebiteľom získať túto náhradu a to aj v prípade meškania letu z dôvodu poruchy na lietadle. Porucha na lietadle podľa rozhodnutia Súdneho dvora EÚ totiž nepatrí k mimoriadnym okolnostiam.

Pozor na nekalé praktiky na výstaviskách

V jarnom období sa na Slovensku koná viacero výstav nábytku, ktoré sú lákadlom aj pre zahraničné spoločnosti, ktoré v snahe predať neváhajú spotrebiteľom poskytnúť zavádzajúce informácie.

Zo strany predávajúcich najčastejšie dochádza:

  • ku poskytovaniu klamlivých a zavádzajúcich informácií týkajúcich sa vlastností produktu
  • pri predaji neposkytujú spotrebiteľom informácie týkajúce sa postupu a uplatnenia práva na reklamáciu a odstúpenie od zmluvy.

Keď nastanú problémy, je už dávno po výstave a predávajúci z inej krajiny nároky spotrebiteľov vytrvalo ignoruje. 

Výrazné sú napríklad prípady nákupu mobilných „klimatizácií“, ku ktorým nie je potrebná hadica na odvod tepla, pretože chladenie zabezpečuje nádobka na ľad a ventilátor. K reálnemu použitiu a zisteniu schopností „klimatizácie“ zakúpenej na jar došlo až v letnom období.

Všetci spotrebitelia, ktorí kontaktovali ESC v SR, zhodne tvrdili, že výrobok nechladí.  Predávajúci reklamácie zamietal  s tým, že výrobok je v poriadku.

Keďže išlo o zmluvy uzavreté na výstavisku, a teda mimo prevádzkových priestorov, predávajúci  bol povinný pri nákupe spotrebiteľom jasne a zrozumiteľne oznámiť informáciu o práve odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní. Pretože si predávajúci túto povinnosť nesplnil,  lehota na odstúpenie od zmluvy sa predĺžila.

 

Odporúčané články

Európske spotrebiteľské centrum v SR pomáhalo spotrebiteľom aj v roku 2018

Poslaním Európskeho spotrebiteľského centra (ESC) je pomáhať a radiť spotrebiteľom v otázkach ich práv a povinnosti obchodníkov. Pri nakupovaní v rámci EÚ, Islandu a Nórska …
Zobraziť článok

Pozor pri nákupe parfumov online

V uplynulom období nám začali pribúdať prípady súvisiace s kúpou parfumov online. Nejde iba o prípady slovenských spotrebiteľov, ktorí si chceli zadovážiť parfum …
Zobraziť článok

V uplynulom roku bolo na našich vzdelávacích seminároch 1 104 účastníkov

V uplynulom roku 2018 sme uskutočnili celkom 42 seminárov z oblasti ochrany spotrebiteľa celkovo pre 1 104 účastníkov. Semináre  pre študentov …
Zobraziť článok