Nedarí sa vám dohodnúť? Využite konanie s nízkou hodnotou sporu

Stalo sa vám, že ste si niečo kúpili cez internet z iného štátu v Európskej únii a tovar vám nikdy nedoručili? Obchodník navyše vytrvalo odmieta akékoľvek pokusy o mimosúdne vyriešenie prípadu? Skutočnosť, že ide o nákup zo zahraničia, by mu nemala umožniť vyhnúť sa zodpovednosti.

Začať súdne konanie proti osobe alebo spoločnosti v inom členskom štáte môže byť náročné,  no v prípade, že váš nárok nie je vyšší ako 5 000 eur, môžete využiť Európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu. 

Ide o zjednodušené súdne konanie, ktorého cieľom je zlepšenie prístupu k spravodlivosti.  Je alternatívou k existujúcim vnútroštátnym postupom. Obyčajne ide o písomný postup, v ktorom sa využívajú vzorové tlačivá, aby bolo konanie čo najkratšie a najjednoduchšie.

Toto konanie bolo zavedené v roku 2007 s cieľom umožniť uspokojenie malých nárokov rýchlym, lacným a bezproblémovým spôsobom. 

V roku 2017 došlo k revízii pravidiel a európske konanie vo veciach s nízkou hodnotou sporu je ešte jednoduchšie, rýchlejšie a užívateľsky prístupnejšie. Nové pravidlá posilňujú aj využívanie technológií (pokiaľ sú dostupné) čo zamedzuje zbytočnému cestovaniu.

V praxi to znamená:

  • možnosť spustenia procesu on-line;
  • využívanie videokonferencií na komunikáciu;
  • obmedzenie fyzickej prítomnosti len na prípady, kedy súd nemôže prijať rozhodnutie založené na písomnej forme
  • zastúpenie advokátom v prípade ústneho pojednávania nie je povinné, a ak súd disponuje potrebným vybavením, pojednávanie by sa malo vykonať ako telefonická konferencia alebo videokonferencia.

Ako podať návrh?

V prvok kroku vyplníte štandardizovaný formulár tzv. „formulár A“, ktorý je preložený do všetkých úradných jazykov EÚ. Formulár nájdete na Európskom portáli elektronickej justície. Pri vypĺňaní vám pomôžu aj inštrukcie, čo uviesť do jednotlivých políčok.

K formuláru nezabudnite priložiť všetky podporné dokumenty, ktoré preukazujú váš nárok. Majte na pamäti, že uplatnenie pohľadávky sa musí predkladať v jednom z jazykov, v akom sa vedie konanie súdu a toto sa vzťahuje aj na podporné dokumenty.

Vyplnené tlačivo a všetky podporné dokumenty, napr. účtenky alebo faktúry vytlačte v troch kópiách (jedna ostane vám, ďalšia súdu a tretia odporcovi). Formulár podáte na príslušnom súde. 

Spotrebitelia môžu využiť súd v krajine svojho trvalého pobytu

Ak je váš trvalý pobyt na Slovensku a ide o spor zo spotrebiteľskej zmluvy, príslušným súdom je okresný súd v obvode ktorého máte bydlisko (napríklad ak máte trvalé bydlisko v Žiline, príslušným súdom je Okresný súd Žilina).

Výnimku predstavuje letecká doprava osôb z jedného členského štátu do iného. Ak si uplatňujete náhradu podľa nariadenia č. 261/2004, môžete sa rozhodnúť medzi podaním návrhu na súd v mieste odletu, mieste príletu alebo v mieste sídla dopravcu.

Slovenskí spotrebitelia môžu požiadať o oslobodenie od súdnych poplatkov

Poplatková povinnosť sa riadi vnútroštátnou legislatívou. V zmysle § 4 ods. 2 písm. u) zákona č. 71/ 1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je od poplatku oslobodený spotrebiteľ domáhajúci sa ochrany svojho práva podľa osobitného predpisu.

Od súdnych poplatkov je potrebné odlíšiť trovy konania (trovy konania sú najmä hotové výdavky účastníkov a ich zástupcov, ušlý zárobok účastníkov a ich zákonných zástupcov, trovy dôkazov a pod.). Keďže cieľom európskeho konania s nízkou hodnotou sporu je udržať náklady na minimálnej úrovni, súd by nemal prisúdiť trovy konania, ktoré sú neúčelné a neprimerané voči pohľadávke. Táto skutočnosť má osobitný význam vtedy, ak úspešnú stranu zastupuje advokát alebo iná osoba vykonávajúca právnické povolanie, pretože náklady na takéto právne zastupovanie by sa mali v rozsudku prisúdiť, len ak sú voči hodnote pohľadávky primerané a účelné.

Po podaní návrhu

Po podaní návrhu by mal súd do 14 dní odo dňa prijatia tlačiva návrhu doručiť kópiu odporcovi, ktorý má 30 dní na odpoveď. Kópiu odpovede odporcu vám musí súd po jej predložení zaslať do 14 dní.

Do 30 dní odo dňa prijatia prípadnej odpovede odporcu súd:

  • vydá rozsudok vo veci s nízkou hodnotou sporu alebo
  • prípadne si od strán sporu vyžiada ďalšie podrobnosti v písomnej forme, alebo
  • predvolá strany na ústne pojednávanie resp. videokonferenciu.

V nariadení sa neuvádza, či by rozsudok mal byť spísaný v inom jazyku, ako bol jazyk konania súdu, no vzhľadom na to, že sa rozsudok doručuje stranám sporu, v takomto prípade je potrebné text rozsudku preložiť, aby boli splnené jazykové podmienky doručovania písomností. Náklady na vypracovanie prekladu v prvom štádiu pravdepodobne znáša osoba, v ktorej prospech bol rozsudok vydaný a v ktorej záujme je, aby sa rozsudok vykonal. Tieto náklady môžete následne vymáhať od dlžníka ako súčasť trov konania.

Výkon rozhodnutí

Rozhodnutie súdu je automaticky uznané v iných krajinách EÚ. Avšak stáva sa, že odporca nekoná v súlade s rozhodnutím. V tomto prípade, nám môžete zaslať

  • originál rozsudku,
  • osvedčenie o rozsudku – možno bude potrebný jeho preklad.

Prostredníctvom našich partnerov obchodníka vyzveme, aby konal. V prípade, že obchodník aj naďalej vytrvalo odmieta rešpektovať vaše práva, bude potrebné sa obrátiť na orgány presadzovania práva v jeho krajine (exekútor a pod. ).

Odporúčané články

co potrebujete vediet o chargeback

Zaplatili ste za tovar, ktorý vám nedorazil? Využite službu chargeback!

Zaplatili ste predajcovi za tovar alebo službu platobnou kartou? Stali ste sa obeťou podvodu, doručili vám falzifikát alebo ste sa …
Zobraziť článok

black friday

BLACK FRIDAY: Tipy ako sa vyhnúť výpredajovým nástrahám

Rastúce ceny výrobkov spôsobené infláciou, rastúcimi cenami energií a nedostatkom tovarov tento rok nepochybne ovplyvnia záujem spotrebiteľov o nákupy počas …
Zobraziť článok

Európska komisia zabezpečila vyššiu úroveň ochrany európskych spotrebiteľov nakupujúcich v internetových obchodoch vytvorených pomocou platformy Shopify

Shopify je platforma, ktorá poskytuje predajcom kompletné online riešenie, ktoré im umožňuje rýchlo vytvoriť a prevádzkovať vlastný online obchod, bez potreby …
Zobraziť článok